ความสนุกสนานของมาสคอตแดนซ์

Mascot Dance@Chiang Mai Zoo