พันธกิจ

พันธกิจองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

1. การอนุรักษ์วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย เพื่อนำไปต่อยอดให้องค์การสวนสัตวแห่งประเทศไทยฯ อย่างยั่งยืน

2. การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า และการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน 

3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์

4. แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์โดยไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์ 

5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและทันสมัย 


พันธกิจสวนสัตว์เชียงใหม่

1. ต่อยอดอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ ใน/นอกถิ่นอาศัยอย่างยั่งยืน

2. พัฒนากายภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้/ท่องเที่ยวที่ดีของภาคเหนือ

3. ส่งเสริมกิจกรรมเชิงอนุรักษ์แบบออนไลน์และออนไซต์

4. หารายได้โดยไม่ละเมิดสวัสดิภาพสัตว์

5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมภิบาล