• ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2024

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง การจัดหาผู้ที่สนใจเข้ามาดำเนินกิจการร้านค้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 3 ร้าน 13/11/2023

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ฯ 06/11/2023

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 15/05/2023

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/11/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Chiang Mai Zoo Aquarium) สวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ในการจัดหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินกิจการศูนย์อาหารสโมสร ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ 20/06/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง 22/09/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าชาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า จำนวน 1 เครื่อง 22/09/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย พร้อมอาคารอนุบาลลูกสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ (รวม 3 คัน) 28/05/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบพกพาสำหรับสัตว์ป่า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/01/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ตระกูลหมี ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2020