ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

11/09/2023 0060/2566
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0 - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการสังกัด : สำนักบริหารกลางสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายอำนวยการ ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000.-
ประสบการณ์ :
มีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน และคอมพิวเตอร์
โดยสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, ,Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
1ตำแหน่ง
21/08/2023 0052/2566
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตำแหน่งนิติกร 3 (3-6) ฝ่ายระเบียบและคดี
-  ตำแหน่ง : 25 - นิติกร 3 (3-6)สังกัด : สำนักกฎหมายสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายระเบียนและคดี ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000.-
ประสบการณ์ :
1 .สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ หรือเทียบเท่า
2. มีประสบการณ์จัดทำคำฟ้อง คำให้การ ที่ใช้ในการดำเนินคดีและประสานกับพนักงานอัยการ เพื่อดำเนินการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีในกับหน่วยงาน หรือ
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
4. มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ
1ตำแหน่ง
21/08/2023 0051/2566
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-6) ฝ่ายแผนงานดิจิทัล
-  ตำแหน่ง : 215 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-6)สังกัด : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : แผนงานดิจิทัล ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000.-
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
15/08/2023 0050/2566
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักบริหารทุนมนุษย์
-  ตำแหน่ง : 1000 - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สบท.)สังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 0
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
27/07/2023 0049/2566
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 223 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (3-6)สังกัด : องค์การสวนสัตว์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายประเมินผลและตรวจสอบระบบดิจิทัล ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000.-
ประสบการณ์ :
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (๓ – ๖) ฝ่ายประเมินผลและตรวจสอบระบบดิจิทัล
(1) มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ วิเคราะห์ และออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
(2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ปรับปรุง และสร้างระบบด้วย Framework และการเขียน Web Application ด้วยภาษา PHP , MySQL , MS SQL, CSS , HTML , JavaScript เป็นอย่างน้อย
(3) มีความเข้าใจหลักการ UX , UI , Design System , User Flow เป็นต้น
(4) มีความรู้ความสามารถในการแก้ไข ติดตั้งโปรแกรม บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
(5) สามารถวิเคราะห์ และประเมินการบริหารจัดการคุณภาพของข้อมูล
(6) สามารถดูแลฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
(7) หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูล Big Data การประเมินผลลัพธ์ และความคุ้มค่าของระบบงานทางเทคโนโลยีดิจิทัล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1ตำแหน่ง
24/07/2023 0021/2566
รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๓ (๓-6)
-  ตำแหน่ง : 1426 - เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนสังกัด : คชอาณาจักรสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายอำนวยการ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
05/07/2023 0014/2566
รับสมัครงานบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0513 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ ระดับ : 3(3-6)
คุณวุฒิ : วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
15/06/2023 0014/2566
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ม.6อัตตราเงินเดือน : วันละ 354
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง