โครงสร้างบุคลากรนายวุฒิชัย ม่วงมัน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นางกรองแก้ว ทัปนวัชร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นายพิชิต ชิตมินทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นางสาวสุวลักษณ์ ธรรมเชื้อ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาววาสนา ปุจฉาการ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายครรชิต สุขโข

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นางกรรณิการ์ จันทรังษี

หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์

นางศจิการ์ จันทาทอง

หัวหน้าฝ่ายรายได้ ธุรกิจ และสารสนเทศ

นางสาวทิภาภรณ์ มาเป็ง

หัวหน้าฝ่ายการศีกษา

. .

.

นางสาวเจียรไน คำนวณศิลป์

หัวหน้างานหารายได้และสิทธิประโยชน์

นายบุญชัยศิริ เจริญศรี

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานภูมิทัศน์

นายประสิทธิ์ ศรีวงศ์

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

นายนฤเดช ศรีวิชัย

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลื้อยคลาน

นายเดชภาธร ยินดีรส

หัวหน้างานพัฒนากายภาพ

นางสาวไพรรินทร์ ยานะ

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

นางสาวอัชฌา ชิงชัย

หัวหน้างานการเงิน

นางนิลพันธุ์ แย้มคลี่

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวสุฑารัตน์ แสนสุขขีรัตนกุล

หัวหน้างานวางแผนและจัดสรรงบประมาณ

นายวชิรกร คุณใจดี

หัวหน้างานบัญชี

นายณรงค์ศักดิ์ แย้มคลี่

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางสาวณัฎฐา จอมดวง

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสาวมัทวัน บุญพงศ์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวชวนพิศ อุทเลิศ

หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวรัชนีวรรณ ปัญญาทอง

หัวหน้างานวิจัย

นายวสันต์ ปันนา

หัวหน้างานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

นางสมปรารถนา ศิริกุลพันธ์

หัวหน้างานโภชนาการสัตว์

นางสาวรุ่งลาวัลย์ แสงสิริย์

หัวหน้างานอนุรักษ์

นายบัญชา จันทาทอง

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

สัตวแพทย์หญิงขวัญเรือน ดวงสอาด

หัวหน้างานสุขภาพสัตว์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์

นายสัตวแพทย์เทวราช เวชมนัส

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสุขภาพสัตว์ และปฎิบัติหน้าที่นายสัตวแพทย์ประจำโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าฯ

นางจิณณาพัต ชูเชาวน์

หัวหน้างานบริหารโครงการ

นายธนากร ธาตุอินจันทร์

หัวหน้างานดิจิทัลและสารสนเทศ

นายอดิลก อุตมะ

หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้

นางสุนารี จงวัฒนาไพศาล

หัวหน้างานสื่อการเรียนรู้

นายดอน เมธาภิวัฒน์

หัวหน้างานบำรุงสัตว์ปีก