โครงสร้างบุคลากรนายวุฒิชัย ม่วงมัน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นางกรองแก้ว ทัปนวัชร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นายพิชิต ชิตมินทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นางสาวสุวลักษณ์ ธรรมเชื้อ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายทินกร กุลวาชัย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์

นายไมตรี อินโปธา

หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์

นายครรชิต สุขโข

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์

นางศจิการ์ จันทาทอง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรายได้ ธุรกิจ และสารสนเทศ

นางสาวทิภาภรณ์ มาเป็ง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศีกษา

. .

.

นางสาวเจียรไน คำนวณศิลป์

หัวหน้างานหารายได้และสิทธิประโยชน์

นางสาววาสนา ปุจฉาการ

หัวหน้างานภูมิทัศน์

นายประสิทธิ์ ศรีวงศ์

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

นายพนธนันท์ ชิดสนิท

หัวหน้างานบำรุงสัตว์ปีก

นายนฤเดช ศรีวิชัย

หัวหน้างานบำรุงสัตว์เลื้อยคลาน

นายเดชภาธร ยินดีรส

หัวหน้างานพ้ฒนากายภาพ

นางสาวไพรรินทร์ ยานะ

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

นางสาวอัชฌา ชิงชัย

หัวหน้างานการเงิน

นางนิลพันธุ์ แย้มคลี่

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

สัตวแพทย์หญิงกรรณิการ์ จันทรังษี

หัวหน้างานวางแผนและจัดสรรงบประมาณ

นายวชิรกร คุณใจดี

หัวหน้างานบัญชี

นายณรงค์ศักดิ์ แย้มคลี่

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางสาวณัฎฐา จอมดวง

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสาวมัทวัน บุญพงศ์

หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวชวนพิศ อุทเลิศ

หัวหน้างานสื่อการเรียนรู้

นางสาวรัชนีวรรณ ปัญญาทอง

หัวหน้างานวิจัย

นางสาวขวัญเรือน ดวงสอาด

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์

นางสาวรุ่งลาวัลย์ แสงสิริย์

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานอนุรักษ์

นายบัญชา จันทาทอง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานซ่อมบำรุง

นางสุนารี จงวัฒนาไพศาล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายวสันต์ ปันนา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

นายอดิลก อุตมะ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้

นางสมปรารถนา ศิริกุลพันธ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโภชนาการสัตว์

นายเทวราช เวชมนัส

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสุขภาพสัตว์

นายธนากร ธาตุอินจันทร์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานดิจิทัลและสารสนเทศ